Artikel 1

1.1 – Toepasselijkheid
Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het affiliatepartner programma van ieku.nl en zijn derhalve van toepassing op iedere ingeschreven, en door ieku.nl als zodanig geaccepteerde, affiliatepartner. Door aanmelding voor het partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 2

2.1 – Deelname
Elke rechts persoon kan deelnemer worden van het partner programma van Ieku.nl door het online aanmeldingsformulier in te vullen.

2.2 – Beoordeling
Het is ter beoordeling van Ieku.nl of een aanvrager als deelnemer aan het affiliate programma wordt toegelaten. Ieku.nl is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 3

3.1 – Algemene toelatingseisen

  • Aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
  • De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven.
  • Deelnemende sites bevatten hoogwaardige content.

 

3.2 – Websites
Iedere website die deelneemt aan het affiliatepartner programma van Ieku.nl dient zich te onthouden van:

  • erotisch, gewelddadig of pornografisch karakter
  • misleiden van derden
  • schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden
  • bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten
  • conflicterende of aanstootgevende content m.b.t. Ieku.nl
  • discriminerend of aanstootgevend karakter

 

3.3 – Email
Opname van links naar Ieku.nl in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven voldoen aan het op-in / opt-out principe. Spam in, welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan.

Artikel 4

4.1 – Affiliate programma
De affiliate partner ontvangt vergoeding zoals vooraf aan de partner bekend is gemaakt voor iedere verkoop die tot stand komt via een link naar Ieku.nl vanaf de website of nieuwsbrief van de affiliate partner. Affiliate partners zijn uitgesloten van de tip-een-vriend actie.

4.2 – Links
Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de affiliate partner met in achtneming van artikel 3.

4.3 – Metingen
De verkopen worden gemeten aan de hand van cookies. Deze cookies hebben een geldigheids duur van 30 dagen. Alle metingen van Ieku.nl zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van Ieku.nl. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden.

Artikel 5

5.1 – Betalingen
Uitbetaling geschiedt in de eerste week van de nieuwe maand. Uitbetalingen vinden alleen plaats wanneer er 25,00 euro of meer is gerealiseerd.

5.2 – Rekeningnummers
Uitbetaling geschiedt via bankoverschrijving, mits dit een rekening uit de eurozone betreft.

5.3 – Beoordeling
Elk  lid wordt goedgekeurd tenzij er sprake is van fraude. Dit ter beoordeling van Ieku.nl.

Artikel 6

6.1 – Beëindiging overeenkomst
Ieku.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een affiliate partner zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de affiliate partner heeft het recht te allen tijde deelname aan het Ieku.nl affiliate programma met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen te beëindigen.

6.2 – Uitsluiting
Als blijkt dat de affiliate partner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de affiliate partner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.

Artikel 7

7.1 – Wijzigen voorwaarden
Ieku.nl is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

7.2 – Gevolgen
De affiliate partner wordt per mail over wijzigingen geïnformeerd. Indien de affiliate partner zich niet kan vinden in een wijziging, dient de affiliate partner deelname aan het affiliatepartner programma onmiddellijk te beëindiging. Indien de deelname wordt voortgezet wordt affiliate partner geacht de gewijzigde affiliate voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 8

8.1- Schade
Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het Ieku.nl affiliate programma zal door Ieku.nl op de overtreder worden verhaald.

Artikel 9

9.1 – Aansprakelijkheid
Ieku.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar website.

Artikel 10

10.1 – Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten door en met Ieku.nl afgesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze affiliate voorwaarden in strijd mocht zijn met het Nederlands recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd